Wednesday, April 2, 2014

CONTOH SURAT TIDAK HADIR KULIAH

Kebanyakan Tutor mengalami masalah berkenaan kehadiran pelajar dalam tutorial mereka. Masalah bukan berpunca kerana ketidakhadiran pelajar tetapi kegagalan pelajar memaklumkan ketidakhadiran pada tutorial tersebut. Ramai pelajar menghantar SMS/Whatsapp/Telegram dsb untuk memaklumkan mereka tidak dapat hadir mengikuti kuliah .Harus ditegaskan bahawa sekiranya pelajar tidak dapat hadir pada satu-satu sessi kuliah, makluman hendaklah secara rasmi . Pelajar hendaklah menyerahkan surat tidak hadir pada hari kuliah tersebut atau jika kecemasan boleh diposkan ke OUM dan diterima selewat-lewatnya 3 hari selepas kuliah. Ini sangat penting kerana Tutor dikehendaki memasukkan kehadiran secara online selepas sahaja sesi kuliah tamat. Pelajar harus menyediakan 2 salinan surat. 1 salinan untuk tutor dan 1salinan  untuk OUM.

Untuk Makluman,ketidakhadiran pelajar akan ditanda sebagai;

i.  Tiada alasan       - Tiada sebarang makluman
ii. Urusan peribadi  - Sebarang Urusan yang tidak melibatkan tugas rasmi dan MC.( Perlu surat rasmi)
iii. Urusan Rasmi    - Sebarang urusan rasmi berkaitan kerjaya yang diiktiraf oleh KPM (surat dan bukti)
iv. Cuti sakit          - Bersalin,tinggal di wad, sakit dsb (perlu surat dan Sijil Sakit)

Pelajar yang hanya menghantar makluman melalui SMS/Whatsapp/Telegram dan lain-lain teknologi internet atau pesanan rakan tidak dikira sebagai makluman dan akan dikira sebagai TIADA ALASAN.

Selain itu , didapati terdapat pelajar yang menghantar surat dalam bentuk tidak rasmi dan tidak mengandungi butiran yang sepatutnya. Sebagai panduan, dalam surat tidak hadir itu perlu ada;

i.  Nama Tutor
ii. Tutorial berapa
iii. Kumpulan/masa
iv. Sebab Tidak Hadir
v. Bukti

Bagi memudahkan, saya paparkan  contoh surat tidak hadir (boleh diubahsuai mengikut keperluan)

  Alamat


Pengarah,
Pusat Pembelajaran Pahang
Open universiti Malaysia,
25200 Kuantan
Pahang Darul Makmur
(u.p.......................................)                                                                                                         

Tarikh:

Tuan,

TIDAK DAPAT MENGHADIRI KELAS TUTORIAL KE ..........

Perkara di atas adalah dirujuk.

2.         Saya tidak dapat menghadiri kelas tutorial ke ............ pada tarikh .................................
            Slot ...........................(masa).

3           Saya tidak dapat hadir disebabkan ...................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              ..........................................................................................................................................
              (sila sertakan salinan surat jika tidak hadir kerana MC atau tugas rasmi)
             
4.         Sebarang kesulitan amat dikesali dan kefahaman yang diberikan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian terima kasih,

Yang benar,
.......................................
(NAMA                           )
No K/P    :………………………………….
No Matrik:………………………………….

Tuesday, June 4, 2013

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHAS

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHAS DI MALAYSIA 

Minat terhadap Pendidikan Khas di Malaysia bermula pada tahun 1920an di kalangan sukarelawan yang terlibat dalam pembukaan sekolah-sekolah cacat penglihatan dan pendengaran. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia. Perakuan ini menyebut,

"Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerjaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab pendidikan itu dari pihak-pihak persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. Disamping itu penyertaan o/eh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan. "

Perkembangan Pendidikan Khas mengikut jenis adalah seperti berikut:

Pendidikan Masalah Penglihatan
1926Pembukaan Sekolah Rendah (SRPK) St. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka
1931SRPK St. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang
1948Pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru Pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney - Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
1953Pembukaan Institut Taman Harapan, Pusat Pertanian Temerloh (JKM)
1958Pembukaan Institut Taman Cahaya, Pusat Pertanian, Sandakan (JKM)
1962Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih,
diperkenalkan
1963Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih, diperkenalkan
1977Permulaan Latihan perguruan Khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras
1978Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan Kod Braille Bahasa Melayu untuk mengembangkan Sistem Kod Braille Bahasa Melayu
1983Pembukaan Sekolah Menengah Berasrama Cacat Penglihatan, Setapak
Pengambilalihan SRPK Princess Elizabeth oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah bertaraf penuh
1984Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille AI-Quran dan Bengkel Penulisannya bagi tujuan mengembangkan Sistem Kod Braille AI-Quran
Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille/Kerabunan, Kementerian Pendidikan untuk menyediakan bahan-bahan dalam braille khususnya buku teks dan penyenggaraan alatan braille

Pendidikan Masalah Pendengaran
1954Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam, Pulau Pinang
1954Pembukaan Sekolah Kanak-Kanak Pekak persekutuan (Rendah dan Menengah), Tanjong Bunga, Pulau Pinang
1963Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan. Percantuman Cacat Pendengaran oleh Kementerian pendidikan di sekolah
rendah dan sekolah menengah biasa yang dipilih
Permulaan Latihan Perguruan Pendidikan Khas Cacat Pendengaran di Maktab perguruan Ilmu Khas, Cheras
1978Pengenalan Kaedah Komunikasi Seluruh oleh Kementerian Pendidikan untuk menggubal sistem Bahasa Melayu Kod Tangan
Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh Kementerian pendidikan
1979Kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru-guru yang mengajar masalah pendengaran dalam Bidang Komunikasi Seluruh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional, Kementerian Pendidikan
1985Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh, Kementerian Pendidikan untuk perkembangan Sistem Kod Buku Pendidikan Islam
Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar Agama Islam
Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar KBSR Tahap II Bahasa Malaysia Kod Tangan
Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Penggubalan Kod Tangan Pendidikan Vokasional dan Teknikal
1987Pembukaan Sekolah Menengah pendidikan Khas Vokasional, Shah Alam

Program Percantuman/Inklusif
1962Program pereantuman dan inklusif bagi murid-murid cacat penglihatan
dimulakan
1988Permulaan kelas perintis untuk murid-murid peringkat bermasalah pembelajaran
1993Tiga (3) pelajar pendidikan inklusif ditempatkan belajar di Tingkatan 6 Bawah di Sekolah Menengah Methodist (Lelaki), Kuala
Lumpur
1994Pembukaan kelas-kelas program inklusif seeara projek rintis di 14 buah sekolah di seluruh negara
1995Program Bermasalah Pembelajaran peringkat menengah dimulakan

SUMBER :PORTAL RASMI BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS

Wednesday, February 27, 2013

KAEDAH YANG DISARANKAN OLEH L.CHAPMAN


Laura mencadangkan 3 kaedah menghasilkan  karya seni yang kreatif iaitu, kaedah penjanaan idea (inception of idea) , pengolahan dan pemurnin ( elaboration and refinement) dan kemahiran menggunakan bahan ( execution in a medium) (Maswan, 2010). Beliau juga ada menyatakan dalam bukunya Approaches to Art in Education bahawa telah membuat satu analisistentang teori-teori peringkat penghasilan kerja tahap kreativiti. Beliau menjelaskan bahawa proses artistic adalah merupakan fas-fasa yang tidak semestinya sentiasa bersifat tekal dan sekuens (H.Chapman, 1978)
Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea)                                                                   
 Penjanaan sesuatu idea memerlukan pengkarya menetapkan objektif, haluan dan tujuan penghasilan karya. Guru mestilah membimbing pelajar dalam memantapkan hala tuju penghasilan karya. Guru juga hendaklah menerangkan kepada setiap pelajarnya tentang kaedah menjana idea.
Pengolahan dan Pemurniaan (Eleboration and Refinement)                                                         Proses pengolahan dan pemurniaan setiap idea hendaklah dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. Ia demi memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih oleh pengkarya bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan.   Pelajar akan mengolah dan memurnikan hasil karya mereka sehingga memperolehi hasil yang terbaik.         
Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium)   
bimbingan dari guru diperlukan untuk membimbing pelajar tentang penggunaan bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan. Guru menjelaskan dengan mengadakan demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai makna dan nilai tersendiri.
Pendidikan seni visual adalah disiplin ilmu yang melibatkan domain kognitif, afektif dan psikomotor. Ia memberi sumbangan untuk membantu proses perkembangan dan pertumbuhan seseorang dari aspek jasmani, rohani, emosi dan intelektual

SOALAN TUGASAN HBAE1203
PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN
ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT
_________________________________________________________________
                                                              HBAE1203
PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK
JANUARI 2013
________________________________________________________________

ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS

1.   Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa  modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course.

2.   Jawab  dalam  Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.  /  Answer in Malay or English.

3.   Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing.

4.   Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer.

5.   Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO YOUR FACE-TO-FACE TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference.


6.  Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 1hb - 3hb Mac 2013 atau Tutorial 4. Serahan selepas 3hb Mac 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 1st - 3rd March 2013 or Tutorial 4. Submission after  3rd March 2013 or Tutorial 4 will NOT be accepted.

7.  Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.


PENILAIAN / EVALUATION
Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. / This assignment accounts for 40 % of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics

Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences.

PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION 
     
Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan.  Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut:  /  Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows:

§  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh.
§  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.
·         Assignments with 10 - 30 % overlap with others:  20% deduction from the total marks scored.
·         Assignments with 31 - 50 % overlap with others:  40% deduction from the total marks scored.
·         Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given.


SOALAN TUGASAN

Laura Chapman dalam bukunya bertajuk ‘Approaches in Art Education’ menjelaskan bahawa menghasilkan karya seni merupakan suatu proses artistik yang boleh dijalankan dengan pelbagai kaedah. Huraikan bagaimana guru Pendidikan Seni Visual dapat mengembangkan kreativiti kanak-kanak berdasarkan 3 (tiga) kaedah yang disarankan oleh Chapman. Huraian anda perlu bersandarkan beberapa contoh hasil seni kanak-kanak yang dihantar bersama dengan tugasan anda.

Penulisan anda perlu menunjukkan perkaitan di antara peranan guru Pendidikan Seni Visual, kaedah Chapman yang digunakan  untuk mengembangkan kreativiti kanak-kanak dan hasilan seni kanak-kanak.

(Kunci kata: proses artistik, guru Pendidikan Seni Visual, kreativiti, kaedah)


[Jumlah: 40 markah]
____________________________________________________________________________
MUKA SURAT TAMAT 

Wednesday, January 30, 2013

Cara buang password auto login pada google chrome.

Bagi kebanyakan penggunaan login e-mail , blog, facebook dan sebagainya, kita sering menggunakan kemudahan auto login bagi memudahkan kita mengakses e-mail atau blog. Penggunaan auto login memang bagus dan sangat memudahkan. Bagaimanapun  risiko menanti bila kita terlupa untuk logout semula. Orang lain dengan mudah dapat mengkases samada e-mail, facebook atau blog peribadi kita. Risiko besar sekiranya melibatkan maklumat perbankan dan data perkhidmatan kita. Kita boleh disabotaj dengan mudah. Oleh itu sebaiknya kita tidak menggunakan kemudahan auto login. Catat password pada tempat yang mudah diinga misalnya dalam telefon mudah alih anda. 
Google Chrome juga menyediakan kemudahan auto login bagi memudahkan anda. Bagaimanapun sekiranya anda ingin membuang kemudahan auto login anda boleh ikuti cara dibawah;


1.  Klik pada Customize and control  Google Chrome ( Ruangan atas sebelah kanan/ Lambang Spanar)

2. Klik pada Tab Personal Stuff
3. Pada tab Password, Klik pada never save password
4 Klik pada Manage save password
5 Klik pangkah pada mana-mana web yang ada auto login password anda.


ok .sekarang anda telah berjaya menghilangkan fungsi auto login anda.


SELAMAT MENCUBA.

Wednesday, October 10, 2012

PERAYAAN-PERAYAAN DI MALAYSIA


SENARAI HARI-HARI PERAYAAN DI MALAYSIA

VAISAKHI
· Perayaan bagi masyarakat Sikh, Vaisaki dikatakan telah diasaskan oleh Guru
Amar Das pada 1567. Ia adalah hari istimewa di mana semua penganut Sikh
berkumpul untuk mendapat restu Guru-Guru mereka.

KRISMAS
· Menandakan kelahiran Jesus Christ yang bertarikh 25 Disember tahun
pertama masehi, di Baitullaham. Ia adalah masa bagi keluarga dan rakan
taulan berkumpul, memupuk cinta dan kasih sayang antara penganut
Kristian.

DEEPAVALI
· Dikenali oleh masyarakat Hindu sebagai pesta cahaya, Deepavali atau Diwali
adalah simbol kebaikan menumpaskan kejahatan, cahaya menumpaskan
kegelapan. Di hari ini, kerajaan mengishytiharkan satu hari cuti umum.

CHAP GOH MEI
· Lima belas hari selepas Tahun Baru Cina merupakan hari Chap Goh Mei
disambut sebagai menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Cina. Pesta
Chap Goh Mei disambut dengan mengadakan upacara sembahyang secara
besar-besaran.

HARI RAYA AIDILFITRI
· Ramadhan ialah satu bulan dimana semua umat Islam berpuasa, bermula
dari subuh hingga ke maghrib selama sebulan. Aidilfitri disambut sempena meraikan kejayaan umat Islam mengharungi kembara Ramadhan tersebut.

HARI RAYA AIDILADHA
· Selain dari hari raya Aidilfitri, satu lagi hari perayaan bagi umat Islam seluruh
dunia ialah hari raya Aidiladha.Ia disambut pada 10 haribulan Zulhijjah, iaitu
dua bulan setelah Syawal.

PERAYAAN HANTU LAPAR
· Perayaan hantu Lapar adalah satu lagi perayaan yang disambut oleh
masyarakat Buddha di negara ini.Ia adalah berdasarkan sejarah yang berlaku
di Negara China berkurun dahulu.

PERAYAAN KAUL MELANAU
· Kaul Melanau atau pesta Melanau adalah hari kebesaran dan perayaan yang
dirayakan oleh orang Melanau di Sarawak. Ia bertujuan menghargai pelbagai
jenis semangat, seperti semangat laut, tanah, hutan, dan kebun mereka.

MAAL HIJRAH
· Maal Hijrah atau disebut juga Awal Muharam, adalah hari penting untuk umat
Islam. Ia adalah hari pertama dalam bulan pertama umat Islam.

PERAYAAN DEWA MONYET
· Perayaan Dewa Monyet atau "Monkey God Festival' juga disambut oleh
penganut Buddha seluruh dunia. Selain Malaysia, ia juga disambut di China,
Hong Kong, dan Singapura.

TAHUN BARU CINA
· Sejarah Tahun Baru Cina bermula beribu-ribu tahun dahulu, dimana seekor
makhluk ganas yang bernama ‘Nian’ membuat huru-hara di Tanah Besar
China.

PERAYAAN BOT NAGA
· Di musim panas, masyarakat Cina yang tinggal di persisiran pantai dan tepian
laut akan menyambut perayaan 'fifth moon' mengikut kalendar Cina.

HARI GAWAI DAYAK
· Perayaan Gawai disambut oleh masyarakat Iban dan Bidayuh di Sarawak
untuk meraikan tamatnya musim menuai padi. Pesta Gawai juga dikenali
sebagai Gawai Dayak.

PESTA KAAMATAN
· Pesta Kaamatan atau Pesta Menuai ini disambut oleh kaum Kadazan / Dusun
sebagai meraikan tuaian yang baik, tetapi Pesta Kaamatan juga disambut
oleh semua kaum lain di Sabah.

PESTA KUIH BULAN DAN TANGLUNG
· Pesta Kuih Bulan pula disambut pada hari ke-15 pada bulan kelapan kalendar
Cina. Ia menandakan berakhirnya musim menuai pada zaman dahulu kala.

PONGAL
· Satu lagi perayaan yang dirayakan oleh masyarakat Hindu di Malaysia ialah
pesta pongal. Perkataan 'pongal' adalah bermaksud 'masa menuai' dan ia
menandakan masa untuk mereka menuai hasil tanaman mereka di masa lalu.

REGATTA LEPA SEMPORNA
· Masyarakat Bajau di persisiran pantai timur Sabah merayakan perayaan
Regatta Lepa ini.’Lepa’ dalam bahasa Bajau ialah sampan atau bot.


sumber :http://cikguadies.blogspot.com/search/label/Soalan%20Latihan%20Sejarah%20PMR

PERAYAAN-PERAYAAN DI MALAYSIA

SENARAI HARI-HARI PERAYAAN DI MALAYSIA VAISAKHI • Perayaan bagi masyarakat Sikh, Vaisaki dikatakan telah diasaskan oleh Guru Amar Das pada 1567. Ia adalah hari istimewa di mana semua penganut Sikh berkumpul untuk mendapat restu Guru-Guru mereka. KRISMAS • Menandakan kelahiran Jesus Christ yang bertarikh 25 Disember tahun pertama masehi, di Baitullaham. Ia adalah masa bagi keluarga dan rakan taulan berkumpul, memupuk cinta dan kasih sayang antara penganut Kristian. DEEPAVALI • Dikenali oleh masyarakat Hindu sebagai pesta cahaya, Deepavali atau Diwali adalah simbol kebaikan menumpaskan kejahatan, cahaya menumpaskan kegelapan. Di hari ini, kerajaan mengishytiharkan satu hari cuti umum. CHAP GOH MEI • Lima belas hari selepas Tahun Baru Cina merupakan hari Chap Goh Mei disambut sebagai menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Cina. Pesta Chap Goh Mei disambut dengan mengadakan upacara sembahyang secara besar-besaran. HARI RAYA AIDILFITRI • Ramadhan ialah satu bulan dimana semua umat Islam berpuasa, bermula dari subuh hingga ke maghrib selama sebulan. Aidilfitri disambut sempena meraikan kejayaan umat Islam mengharungi kembara Ramadhan tersebut. HARI RAYA AIDILADHA • Selain dari hari raya Aidilfitri, satu lagi hari perayaan bagi umat Islam seluruh dunia ialah hari raya Aidiladha.Ia disambut pada 10 haribulan Zulhijjah, iaitu dua bulan setelah Syawal. PERAYAAN HANTU LAPAR • Perayaan hantu Lapar adalah satu lagi perayaan yang disambut oleh masyarakat Buddha di negara ini.Ia adalah berdasarkan sejarah yang berlaku di Negara China berkurun dahulu. PERAYAAN KAUL MELANAU • Kaul Melanau atau pesta Melanau adalah hari kebesaran dan perayaan yang dirayakan oleh orang Melanau di Sarawak. Ia bertujuan menghargai pelbagai jenis semangat, seperti semangat laut, tanah, hutan, dan kebun mereka. MAAL HIJRAH • Maal Hijrah atau disebut juga Awal Muharam, adalah hari penting untuk umat Islam. Ia adalah hari pertama dalam bulan pertama umat Islam. PERAYAAN DEWA MONYET • Perayaan Dewa Monyet atau "Monkey God Festival' juga disambut oleh penganut Buddha seluruh dunia. Selain Malaysia, ia juga disambut di China, Hong Kong, dan Singapura. TAHUN BARU CINA • Sejarah Tahun Baru Cina bermula beribu-ribu tahun dahulu, dimana seekor makhluk ganas yang bernama ‘Nian’ membuat huru-hara di Tanah Besar China. PERAYAAN BOT NAGA • Di musim panas, masyarakat Cina yang tinggal di persisiran pantai dan tepian laut akan menyambut perayaan 'fifth moon' mengikut kalendar Cina. HARI GAWAI DAYAK • Perayaan Gawai disambut oleh masyarakat Iban dan Bidayuh di Sarawak untuk meraikan tamatnya musim menuai padi. Pesta Gawai juga dikenali sebagai Gawai Dayak. PESTA KAAMATAN • Pesta Kaamatan atau Pesta Menuai ini disambut oleh kaum Kadazan / Dusun sebagai meraikan tuaian yang baik, tetapi Pesta Kaamatan juga disambut oleh semua kaum lain di Sabah. PESTA KUIH BULAN DAN TANGLUNG • Pesta Kuih Bulan pula disambut pada hari ke-15 pada bulan kelapan kalendar Cina. Ia menandakan berakhirnya musim menuai pada zaman dahulu kala. PONGAL • Satu lagi perayaan yang dirayakan oleh masyarakat Hindu di Malaysia ialah pesta pongal. Perkataan 'pongal' adalah bermaksud 'masa menuai' dan ia menandakan masa untuk mereka menuai hasil tanaman mereka di masa lalu. REGATTA LEPA SEMPORNA • Masyarakat Bajau di persisiran pantai timur Sabah merayakan perayaan Regatta Lepa ini.’Lepa’ dalam bahasa Bajau ialah sampan atau bot. sumber :http://cikguadies.blogspot.com/search/label/Soalan%20Latihan%20Sejarah%20PMR